ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της «FORUM MARINE INTERNATIONAL IKE» εκφράζεται με την καθιέρωση απαραίτητων προδιαγραφών, έτσι ώστε να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα απαραίτητα κριτήρια.

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, λειτουργεί και βελτιώνει συνεχώς ένα σύστημα ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με την προδιαγραφή του ISO 9001:2015. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος η εταιρεία εστιάζει στη βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της, στην αξιοπιστία, στη βελτίωση του κόστους των προϊόντων και στην αποδοτικότερη οργάνωση.

Πεδίο εφαρμογής κατά ISO 9001:2015:

«Εμπορία εξαρτημάτων για την κατασκευή λιμενικών έργων και ναυτιλιακών ειδών»

Η πολιτική της επιχείρησης βασίζεται πάνω στην πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών και διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και στον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες της, αναπτύσσοντας έτσι επαρκή εμπιστοσύνη ότι η κατασκευή θα ικανοποιεί δεδομένες απαιτήσεις ασφάλειας, νομοθεσίας και ποιότητας. Η αναθεώρηση και διόρθωση των στόχων γίνεται από την ηγεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της ανασκόπησης για την επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της καταλληλότητας τους.

Επιπλέον, η Ηγεσία και οι εργαζόμενοι της «FORUM MARINE INTERNATIONAL IKE» δεσμεύονται για:

Η πολιτική ποιότητας γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή στους εργαζομένους της «FORUM MARINE INTERNATIONAL IKE».